LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)

前言

😂这方法太棒了!

一、复杂带随机指针链表题链接

题目描述

给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。
LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)

构造这个链表的 深拷贝

深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。

测试样例1
LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)

输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]

测试样例2:自己指向直接
LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)

输入:head = [[1,1],[2,1]]
输出:[[1,1],[2,1]]

测试样例3:val全相同
LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)

输入:head = [[3,null],[3,0],[3,null]]
输出:[[3,null],[3,0],[3,null]]

测试样例4:为空

输入:head = []
输出:NULL

题目思路

 1. 对于链表,最好的方法就是开辟空间
 2. 除了空,其他节点都另外开辟一个空间,来重新连接这个链表
  LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)
 3. 然后通过原链表节点的random的指向来连接新开辟中random的关系
  LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解)
  4.最后来连接 开辟的新节点,重新连接老链表

注意:头节点为空的时候

代码如下

struct Node* copyRandomList(struct Node* head) {   if(head==NULL)   return NULL; 	//开辟空间   struct Node*copy=NULL;   struct Node*cur=head;   while(cur)   {     struct Node*next=cur->next;     copy=(struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));     copy->val = cur->val;     copy->next=next;     cur->next=copy;     cur=next;   }   cur=head;   copy=cur->next;   while(cur)   {     copy=cur->next;     if(cur->random!=NULL)     {       copy->random=cur->random->next;     }      else     {       copy->random=cur->random;     }     cur=copy->next;   }   //链接random   struct Node*guardHead=NULL;   struct Node*guardTail=NULL;   struct Node*liberate=NULL;   guardTail=guardHead=liberate=(struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));   cur=head;   while(cur)   {     copy=cur->next;     cur->next=copy->next;     guardTail->next=copy;     guardTail=copy;     cur=copy->next;   }   guardHead=guardHead->next;   free(liberate);   return guardHead; } 

总结

🤣就是玩!

版权声明:玥玥 发表于 2021-04-14 21:10:01。
转载请注明:LeetCode-学会复杂带随机指针链表的题(详解) | 女黑客导航